30

کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری پیشنهادی طرح هادی روستای احمد آباد

- مسکوني:

در طرح پيشنهادي با در نظر گرفتن 31121 مترمربع جهت توسعه، سطح کاربري فوق از 151911 مترمربع در وضع موجود به 1803022 مترمربع رسيده و سرانه آن 107.9 مربع محاسبه گرديده است که 60.3 درصد از کل مساحت روستا را در بر مي گيرد.

- تجاري:

در تعيين سطح و سرانة کاربري تجاري در روستاي احمدآباد سعي شده است تا با رعايت آستانه جمعيتي روستا در افق طرح، رفع کمبودهاي خدماتي، شعاع دسترسي و ساير عوامل موثر، کاربريهاي تجاري روستا تعريف شوند. در طرح پيشنهادي مساحت آن معادل 1700 مترمربع در نظرگرفته شده است و سرانه کاربري مذکور معادل 1 مترمربع شده است.

-آموزش ابتدايي:

کاربري آموزشي روستا مختص يك باب مدرسه ابتدايي با مجموع زير بناي1752 و سرانه 1.24 مترمربع مي باشد. به دليل عقب نشيني مساحت 241 متر مربع از مساحت آن کاسته شده و در افق طرح مساحت ان به 1151 مترمربع با سرانه 0.5 مترمربع خواهد رسيد.

- کاربري راهنمايي:

اين کاربري در وضع موجود مساحت 2875 مترمربع زمين با سرانه 20.3 مترمربع است که در افق طرح سرانه آن به 1.7 مترمربع کاهش خواهد يافت.

- مذهبي:

مساحت اختصاص يافته به کاربري مذهبي در وضع موجود براي روستا کافي مي باشد و نيازي به توسعه
آن در افق طرح نيست.

-کاربري فرهنگي:

به لحاظ فقدان فضاهاي فرهنگي در روستاي احمدآباد، در طرح پيشنهادي احداث فضاي فرهنگي با عنوان کتابخانه و کانون پرورش فکري و با مساحتي معادل 936 مترمربع و سرانه 0.55 مترمربع در نظر گرفته شده که 0.3 درصد از مساحت روستا را شامل مي شود.

- خانه بهداشت:

خانه بهداشت روستا سطحي معادل 444 مترمربع دارد که در طرح پيشنهادي مساحت آن توسعه نيافته است که سرانه آن 0.26 مترمربع مي باشد.

- ورزشي

مساحت 2845 با سرانه 1.68 مترمربع زمين ورزشي رو باز در شمال غرب روستا در نظر گرفته شده است.

- معابر:

معابر روستا در وضع موجود از سطحي معادل 56899 مترمربع برخوردارند که در طرح پيشنهادي با تعريض معابر موجود و احداث معابر جديد، سطح اين کاربري به820958 مترمربع با سرانه 48.4 افزايش خواهد يافت.اين کاربري 27.1 درصد بافت روستا را به خود اختصاص خواهد داد.

-پارک:

مساحت 3866 متر مربع براي کاربري پارک با سرانه 2.28 مترمربع در نظر گرفته شده است.

- فضاي سبز عمومي:

در طرح پيشنهادي 5674 مترمربع زمين براي اين کاربري در نظر گرفته شده است که سرانه آن براي هر فرد 3.35 مترمربع مي باشد.

- مساحت کل روستا:

در وضع موجود، مساحت کل روستا 246234 مترمربع مي باشد که سرانه هر نفر از کاربريهاي فوق 173.6 مترمربع محاسبه مي گردد. در وضع پيشنهادي مساحت کل روستا به 302102 مترمربع و سرانه 178.2 مترمربع افزايش خواهد يافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 8 =