30

سرانه فضاهای عمومی

کاربري مسکوني:

مجموع مساحت روستا در وضع موجود 246234 مترمربع مي باشد که 151911 مترمربع آن به کاربري مسکوني اختصاص يافته است و سرانه هر نفر از کاربري مسکوني 107.13 مترمربع است و 61.7 درصد از مساحت روستا را اشغال نموده است.

-کاربري تجاري:

کاربري تجاري در وضع موجود با مساحت 1220 مترمربع و سرانه 0.86 مترمربع مي باشد که نسبت به استاندارد سرانه پايين است.

-کاربري اداري:

در وضع موجود مساحت 167 مترمربع با سرانه 0.12 متر مربع به کاربري اداري ( دهياري در غرب روستا) اختصاص دارد.

- کاربري تاسيسات وتجهيزات:

مساحت 707 مترمربع به کاربري دفتر مخابرات، منبع آب آشاميدني و ساير تاسيساات اختصاص دارد که 0.5 درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد.

- کاربري انبار:

زميني به مساحت 125 متر مربع به کاربري انبار اختصاص دارد که سرانه آن 0.09 متر مربع مي باشد.

-فضاي سبز:

فضاي سبز موجود در روستا 808 مترمربع از مساحت روستا به خود اختصاص داده است، سرانه کاربري فضاي سبز به ازاي هر نفر 0.58 مترمربع مي باشد.

-کاربري باغ:

زميني به مساحت 800 مترمربع به کاربري باغ در محدوده در روستا اختصاص دارد که سرانه آن 0.56 متر مربع مي باشد و 0.3 درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد.

- معابر:

از کل مساحت روستا، 56899 متر به معابر روستا اختصاص يافته که سرانة آن براي هر نفر 40.13 مي باشد و 23.1 از مساحت روستا را به خود اختصاص داده است.

-کاربري باير:

زمينهاي باير روستا، 23636 مترمربع از مساحت روستا را اشغال نموده اند که سرانه آن براي هر نفر 16.67 مترمربع برآورد گرديده است. و حدود 9.6 درصد کل روستا را شامل مي شود.

-کاربري آموزشي:

الف- کاربري آموزشي ابتدايي
کاربري مورد نظر شامل يك واحد مدرسه ابتدايي باشد که در مجموع 1752 مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه 1.24 مترمربع در غرب روستا در برگرفته است.

ب- کاربري آموزشي راهنمايي
مساحت کاربري آموزشي در مقطع راهنمايي 2875 متر مربع مي باشد که سرانه آن در وضع موجود 2.03 مترمربع است. اين کاربري 1.2 درصد مساحت روستا را به خود اختصاص داده است.

- کاربري مذهبي:

کاربري مورد نظر شامل يك مسجد و حسينيه مي باشد که به ترتيب 1003 و 623 مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه 0.17 و 0.44 مترمربع در برگرفته است.

- کاربري درماني:

يك واحد درماني (خانه بهداشت ) در شرق روستا واقع شده است که سطحي معادل 505 متر مربع با سرانه 0.36 متر مربع را به خود اختصاص داده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =