30

آب و هوا

- درجه حرارت
بر اساس ايستگاه سينوپتيك پل کله، بطور کلي تيپ اقليمي منطقه در زمره اقليم نيمه بياباني سرد قرار مي گيرد که داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد . بدين ترتيب با توجه به آمار 29 ساله منطقه ميانگين حداکثر دما در تير ماه 11/95 درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دما در دي ماه 9/5 -درجه سانتيگراد مي باشد، به عبارتي اختلاف ميانگين دما 21/93 درجه سانتي گراد است همچنين حداکثر مطلق درجه حرارت مربوط به تيرماه 31/93 و حداقل مطلق درجه حرارت 59/29 -مربوط به دي ماه مي باشد.

-بارندگي
رژيم بارندگي اين منطقه تحت تأثير دو دسته عوامل در مقياس وسيع و محلي قرار دارد در مقياس وسيع (ماکروکليما) از يك طرف تحت تأثير هواي سرد حاصل از نفوذ آنتي سيکلون سيبري به داخل ايران و از طرف ديگر متأثر از آب و هواي مديترانه از جهت غرب و شمال غرب مي باشد. بدون شك بارانهاي دوره سرد در اين منطقه نتيجه جريانات هوا با منشأ مديترانه اي و شمال غربي است و نيز در دوره گرم سال که توده هاي گرم سرتاسر ايران را فرا گرفته و شرايط جبهه زايي در منطقه مديترانه از بين رفته در نتيجه هواي پايدار با گرماي نسبتاً زياد جايگزين مي گردد اين دوره زماني است که بارندگي نيز قطع شده است. در مقياس محلي نيز از يك طرف شکل دشت که در شرق و غرب خود با ناهمواريها مشخص شده است با توجه به برخورداري از ميزان رطوبت الزم و فعل و انفعالتي را سبب مي گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاي غرب دشت با افت توده هاي هواي گذري از زاگرس تا حدي بارندگي دريافت مي کنند .

-دما و یخبندان

در تمام ماههاي سال اختلاف دماي شب و روز تقريبا زياد است و اين اختلاف دما بيانگر اين موضوع است که بيلان منفي انرژي در شبهاي اين منطقه شرايطي را بوجود مي آورد که بخش زيادي از انرژي و گرماي روزانه صرف از بين بردن اين بيلان منفي مي گردد. بيشترين دماي ماهيانه در اين ناحيه مربوط به ماههاي خرداد و تير بوده و با توجه به حداقل هاي دما از آبان ماه تا اواخر فروردين ماه يخبندانهاي زيادي در اين منطقه اتفاق مي افتد بطوري که ساليانه 293 روز يخبندان گزارش شده است و ماههاي آذر و دي و بهمن بيشترين ايام يخبندان را دارا مي باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + هفده =