30

پارک

روستا احمد آیاد دارای یک پارک می باشد که طبق طرح هادی جاری مساحت 3866 متر مربع براي کاربري پارک با سرانه 2.28 مترمربع به کار گرفته شده است.