30

چشم انداز طبیعی روستا

شکل گيري روستاي احمدآباد متاثر از شرايط آب و هواي نسبتا مساعد، منابع آب زيرزميني و خاک نسبتا حاصلخيز در پرتو فعاليتهاي انساني ميسر شده است. از لحاظ ساختار محيطي روستاي احمدآباد در نواحي دشتي با اقليمي گرم و مرطوب و توپوگرافي دشتي استقرار يافته است که داراي بافت کالبدي ارگانيك متاُثر از طبيعت و فرهنگ مردم محلي مي باشد.