30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

شکل گيري روستاي احمدآباد متاثر از شرايط آب و هواي نسبتا مساعد، منابع آب زيرزميني و خاک نسبتا حاصلخيز در پرتو فعاليتهاي انساني ميسر شده است. از لحاظ ساختار محيطي روستاي احمدآباد در نواحي دشتي با اقليمي گرم و مرطوب و توپوگرافي دشتي استقرار يافته است که داراي بافت کالبدي ارگانيك متاُثر از طبيعت و فرهنگ مردم محلي مي باشد. بر اساس ايستگاه سينوپتيك پل کله، بطور کلي تيپ اقليمي منطقه در زمره اقليم نيمه بياباني سرد قرار مي گيرد که داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد .