30

معرفی اعضای دوره های قبلی شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي – دوره های قبل
شماره دوره تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن همراه مدرك تحصيلي
دوره اول (۸۸-۸۴)   رییس شورا        
دوره اول (۸۸-۸۴)   عضو شورا        
دوره اول (۸۸-۸۴)   عضو شورا        
دوره اول (۸۸-۸۴)   عضو شورا        
دوره اول (۸۸-۸۴)   عضو شورا        
دوره دوم(۹۲-۸۸)   رییس شورا        
دوره دوم(۹۲-۸۸)   عضو شورا        
دوره دوم(۹۲-۸۸)   عضو شورا        
دوره دوم(۹۲-۸۸)   عضو شورا        
دوره دوم(۹۲-۸۸)   عضو شورا        
دوره سوم (۹۶-۹۲)   رییس شورا        
دوره سوم (۹۶-۹۲)   عضو شورا        
دوره سوم (۹۶-۹۲)   عضو شورا        
دوره سوم (۹۶-۹۲)   عضو شورا        
دوره سوم (۹۶-۹۲)   عضو شورا