30

محصولات

-باغداري و زراعت

در اين روستا ۲ هکتار باغ آبي وجود دارد که توسط ۹ بهره بردار مورد استفاده قرار داشته است. محصولات عمده کشاورزي اين روستا شامل برنج ، گندم جو، علوفه، چغندر قند، پياز و گوجه فرنگي مي باشد.

– کشاورزي و دامداري

مساحت اراضي کشاورزي اين روستا ۱۹۷ هکتار مي باشد که اين اراضي بصورت آبي و ديم مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بيشترين محصولات اين روستا برنج و گندم مي باشد.

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
  محصولات رزاعی شامل گندم، جو، علوفه، چغندرقند، پياز و گوجه فرنگي    
  محصولات دامی و لبنی به صورت محدود
   
  صنایع دستی شامل قالی بافی