30

انجمن ها و باشگاهها

براساس اطلاعات موجود در روستای احمدآباد هیچ گونه باشگاه یا انجمنی تاکنون دایر نشده است.

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
         
         
         

 

مشخصات باشگاههای فعال  روستا

تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس ساعات کاری