30

مراکز بهداشتی و درمانی

روستا داراي يك باب خانه بهداشت (در شرق روستا) است که تنها به ساکنين خود روستا خدمات ارائه مي دهد. مردم روستا جهت استفاده از بيمارستان و ساير خدمات درماني بایستی به شهر مبارکه و زيبا شهر و فخر آباد مراجعه کنند.

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس