30

مراکز اداری

از لحاظ کاربری اداری روستا مساحت ۱۶۷ مترمربع با سرانه ۰٫۱۲ متر مربع به کاربري اداري ( دهياري در غرب روستا ) اختصاص دارد. مردم روستا براي دستابی به بانك و تامين سوخت بایستی به زيباشهر مراجعه کنند.

 

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دفتر دهیاری آقای سلیمانیان ۰۹۱۳۲۳۸۴۰۷۵  
  دفتر خدمات ارتباطی      
  دفتر مخابرات      
  دفتر پایگاه بیسج