30

مراکز آموزشی دولتی

روستاي احمدآباد داراي يك مدرسه ابتدايي و يك واحد آموزشي در مقطع راهنمايي مي باشد که هر دو در غرب روستا واقع گرديده که فقط به ساکنين خود روستا خدمات رساني مي کند. متاسفانه روستا در مقطع دبيرستان و هنرستان فاقد واحد آموزشي مي باشد که دانش آموزان اين دو مقطع جهت آموزش بایستی به روستاي فخرآباد و هراتمه و زيبا شهر مراجعه مي کنند.

کاربري آموزشي:

الف- کاربري آموزشي ابتداي
کاربري مورد نظر شامل يك واحد مدرسه ابتدايي باشد که در مجموع ۱۷۵۲ مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه ۱٫۲۴ مترمربع در غرب روستا در برگرفته است.

ب- کاربري آموزشي راهنمايي

مساحت کاربري آموزشي در مقطع راهنمايي ۲۸۷۵ متر مربع مي باشد که سرانه آن در وضع موجود ۲٫۰۳ متر مربع است. اين کاربري ۱٫۲ درصد مساحت روستا را به خود اختصاص داده است.

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  مدرسه ابتدایی      
  مدذسه راهنمایی