30

راههای ارتباطی

شبکه معابر روستاي احمدآباد با توجه به نقش و عملکرد در 6 گروه معابر شرياني ، معابر اصلي درجه يك و دو، معابر فرعي درجه يك و دو، و معابر دسترسي تقسيم مي شوند.


- اصلي درجه يک: اين معبر علاوه بر اين که نقش اصلي در روستا ايفا مي کند بعنوان يك راه ارتباطي بين روستايي- و درون روستايي عمل کرده و بصورت محور شرقي- غربي در درون روستا عمل مي کند حجم تردد در اين معبر متوسط مي باشد و با استفاده بيشتر از اين مسير در سالهاي آتي، حجم تردد در آن بالا مي رود.
- معبراصلي درجه دو: اين دسته از معابر که از معابر اصلي درجه يك منشعب گرديده و در جهات شمالي- جنوبي روستا کشيده مي شوند داراي پوشش خاکي بوده که حجم تردد در آنها بالا نيست و در انتها به اراضي کشاورزي اطراف روستا منتهي مي گردند.
- معبر فرعي درجه يک : اين دسته از معابر که کم عرض هستند و عمدتا در غرب، شرق و شمال غرب روستا واقع گرديده اند. حجم ترددي پائين داشته و داراي شيبهاي متفاوتي هستند. جهت اين معابر عمدتاً شرقي – غربي و شمالي- جنوبي است. اين معابر در واقع رابطه بين واحدهاي مسکوني و معابر اصلي درجه يك و دو هستند.
- معبر فرعي درجه دو: کم عرض ترين و کوتاه ترين معابر روستا مربوط به معابر فرعي درجه دو مي باشد. که عملکرد چنداني نداشته و بيشتر مربوط به کوچه هاي بن بست و کوتاهند. از نظر پراکندگي در تمام نقاط روستا مشاهده مي شوند و از عرض کمتر از 12 متر برخوردارند. در مجموع از کل مساحت روستا در وضع موجود 56899 مترمربع آن به شبکه معابر اختصاص يافته کاه سرانه آن براي هر نفر40.3 متر مربع مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 4 =